ISO 9001:2015 Baş Tetkikçi Eğitimi

Kendi organizasyonunuzdaki, tedarikçilerinizdeki veya üçüncü parti kuruluşlarınızdaki denetimleri planlamak, yönlendirmek ve raporlamak için gerekli ISO 9001 QMS Denetçi / Baş Denetçi eğitimi verilmektedir.

Kimler katılmalı?

 • ISO 9001'e uygun bir kalite yönetim sistemini (QMS) denetlemek isteyenler

 • Denetim programlarının planlanması, yönetimi veya uygulanmasına öğrenmek isteyenler

 • Tedarikçileri denetlemek isteyenler

 • Kayıtlı denetçi olmak isteyenler

Eğitim İçeriği

 • Denetim türleri

 • Denetim hedefleri

 • Denetim kapsamı ve ölçütler

 • Denetim sorumlulukları

 • Görüşme becerileri

 • Takım lideri becerileri

 • Denetim süreci

  • Hazırlama ve planlama

  • Açılış toplantısı

  • Kontrol listesi geliştirme

  • Doküman incelemesi

  • Yerinde denetim faaliyetleri yürütmek ve yönlendirmek

  • Kapanış toplantısı

ISO 14001:2015 Baş Tetkikçi Eğitimi

ISO 14001 Baş Tetkikçi eğitimi kursu, 5 günlük bir kurs olmakla beraber temsilcilerin denetimlerini kendi organizasyonlarında, tedarikçilerinde ve üçüncü taraf kuruluşlarla planlamalarını, yönlendirmelerini ve raporlamalarını sağlamaktadır. ISO 14001 eğitimi, herhangi bir denetleme durumunda etkili ve yetkin denetimler yapabilmenizi sağlayacaktır.

Kimler katılmalı?

ISO 14001 Baş Tetkikçi eğitimi kursu, bir Çevre Yönetim Sistemi (EMS) ya da üçüncü parti denetimler gerçekleştirmek isteyen herkes için idealdir. Bu ders aynı zamanda, EMS denetimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen üst düzey yöneticiler için de uygundur.

Eğitim İçeriği

 • ISO 14001 ana madde şartları
 • Yönetim sistemi yapıları ve ilkeleri
 • Denetim kapsamı, ölçütler ve denetçi sorumlulukları
 • Denetim becerileri
 • Denetimlerin planlanması, hazırlanması ve yönetimi
 • Kontrol listesi geliştirme
 • Süreç denetimi yürütmek
 • Denetim bulgularının raporlanması
 • Görüşme becerileri
 • Denetim becerileri
 • Kontrol listesi geliştirme
 • Çevresel yönler ve etkiler
 • Süreç denetimi yürütmek
 • Çevresel iyileştirme programları
 • Denetim bulgularının raporlanması
 • Denetim türleri
 • Düzeltici eylemin doğrulanması
 • İç denetim hedefleri
 • Görüşme becerileri
 • İç denetim kapsamı ve ölçütleri
 • Takım lideri becerileri
 • Denetim süreci

ISO 13485:2016 Baş Tetkikçi Eğitimi

Tıbbi cihaz firmalarının ürün seçiminden, tedarikine, kullanımına ve yönetiminin standardizasyonu ve düzenlemesi adına oluşturulan sistemin denetlenmesine yönelik verilen baş tetkikçi eğitimidir. 

Kimler Katılmalı?

ISO 13485:2016 denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,

Kuruluşlarında ISO 13485 belgelendirmesini yürütenler,

Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,

Kuruluşlarında ISO 13485:2016 gerekliliklerini esas alan Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,

Kuruluşlarında ISO 13485:2016 iç denetimlerini gerçekleştirenler ve

Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler katılabilir. 

Eğitim İçeriği

 • Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Medikal cihazlar kalite yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Risk analizi,
 • ISO 13485 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi.

ISO/IEC 45001: 2018 Baş Tetkikçi Eğitimi

ISO/IEC 45001 Baş Denetçi kursu, sağlık ve güvenlik alanında etkili denetimlerin planlanması, uygulanması ve raporlanması konularında mesleki denetim becerilerini geliştirmek isteyen katılımcılar için verilmektedir.

Kimler katılmalı?

 • OHSAS 18001'e sertifikasyon almaktan sorumlu olanlar,
 • 45001 denetçisi olarak kayıt olmak isteyenler,
 • 45001 yönetim sistemlerini denetlemek isteyen ve bu konuda profesyonel yetkinlik göstermesi gereken denetçiler ve
 • 45001 denetimini anlamak isteyen yeni denetçiler katılabilirler

Eğitim İçeriği

 • 45001 mevzuatı ve uygulama kuralları.
 • 45001 tehlikeleri ve risk değerlendirmesi.
 • Denetim planlaması ve kontrol listelerinin kullanımı.
 • Denetim görüşmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi.
 • Denetimin iyileştirilmesi.
 • Uygunsuzluk değerlendirmesi.
 • Düzeltici eylemler ve etkili takip programları.
 • Akreditasyon ve bilgi sertifikasyon kaynakları

ISO 27001:2013 Baş Tetkikçi Eğitimi

ISO 27001 baş denetçisi olmanın araçları ve tekniklerini öğretecek 5 günlük CQI IRCA Onaylı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri İSO 27001: 2013 Baş Tetkikçi eğitim verilmektedir. ISO 27001 Baş Denetçisi eğitim kursu, temsilcilerin denetimlerini kendi organizasyonlarında, tedarikçilerinde ve üçüncü taraf kuruluşlarla planlamasına, yönlendirmesine ve raporlamasına olanak tanır.

Bu ders, kalite yönetim sistemlerini uygulamak ve / veya denetlemekle veya bir tedarikçi kalite güvencesi programına liderlik eden herhangi bir profesyonel için hayati önem taşımaktadır.

Eğitim İçeriği  

 • Kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri, yapıları ve ilkeleri (ücretsiz araç setine dahil) dahil
 • ISO 27000 ailesi standartlarına genel bakış
 • ISMS ve denetim terminolojisi (ücretsiz araç setine dahil)
 • ISO 27001 standardının temel gereksinimlerine genel bakış (ücretsiz araç setine dahil edilmiştir)
 • Yerinde denetim faaliyetleri yürütmek ve yönlendirmek
 • Denetim süreci ve denetim türleri
 • Süreçler, prosedürler, belgelendirilmiş bilgiler
 • Denetim hedefleri, kapsamı ve ölçütleri
 • Hazırlama ve planlama
 • Denetim sorumlulukları
 • Kontrol listesi geliştirme
 • Görüşme becerileri
 • Denetim bulgularının raporlanması

ISO 22000: 2018 Baş Tetkikçi Eğitimi

Bu eğitim, ISO 19011'in denetim metodolojisine uygun olarak, ISO 22000: 2005'e göre Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin üçüncü taraf denetimini gerçekleştirmek için katılımcılara gerekli bilgi ve becerileri aktarmayı amaçlamaktadır.

Kimler katılmalı?

 • Birinci taraf, ikinci taraf ve / veya üçüncü taraf denetimleri yapmak isteyen kişiler
 • Yönetim Temsilcileri
 • Yöneticiler
 • Danışmanlar
 • Gıda Güvenliği Direktörleri

Eğitim İçeriği

 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin (FSMS) amacını, gıda güvenliği tehlikelerini değerlendirmek ve yönetmek için kullanılan prensipleri, süreçleri ve teknikleri ve bunların FSMS denetçilerini nasıl etkilediğini açıklayın.
 • Yönetim sistemi standartları, ISO 22000: 2005 ve ISO 9000: 2000 serisi, ISO 15161: 2002, endüstri uygulamaları, standart işletim prosedürleri, FSMS ile ilgili yasal çerçevenin amacını, içeriğini ve ilişkisini açıklar.
 • 19011'e uygun olarak denetçinin rolünü açıklar.
 • Bir kuruluşun FSMS'sinin denetimi bağlamında ISO 22000: 2005'in gerekliliklerini, özellikle aşağıdakileri referans alarak yorumlayın:
 • Kuruluşun gıda güvenliği risk değerlendirmesi ve kontrol planlaması yoluyla risk yönetiminin etkinliği
 • Bir kuruluşun yasal gerekliliklere uyumu sürdürme ve aşma kapasitesi.
 • Kurumun acil durum hazırlık ve yanıtının yeterliliği.
 • Operasyonel risk kontrolünün uygulanması, izlenmesi ve ölçülmesi.
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi performansının sürekli iyileştirilmesi.
 • ISO 19011 uyarınca bir FSMS denetimini planlayın, yönetin, raporlayın ve takip edin
 • Gıda güvenliği yönetimi ilkeleri
 • Gıda güvenliği risklerini yöneten yönetim sistemleri yaklaşımı
 • ISO 22000: 2005 gereklilikleri
 • Tüm gıda güvenliği yönetim sistemi üzerinde denetimlerin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması ile ilgili süreçler ve teknikler

ISO 50001: 2018 Baş Tetkikçi Eğitimi

Enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek…

Kimler Katılmalı?

 • EnYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 50001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 50001:2011 gerekliliklerini esas alan EnYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında EYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • RABQSA / IRCA Sertifikalı bir Denetçi / Baş Denetçi olmak isteyenler,
 • Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta enerji verimliliği uygulamalarından sorumlu kişiler.

Eğitim İçeriği

 • Enerji Yönetim Sisteminin ilkeleri,
 • Enerji yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kuralları, 
 • Enerji risk analizi,
 • ISO 50001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,

ISO 22483: 2020 Baş Tetkikçi Eğitimi

Bu eğitim, ISO 22483: 2020'ye göre Turizm ve İlgili Servisler -Oteller ve Servis Gereklilikleri-Yönetim Sistemlerinin üçüncü taraf denetimini gerçekleştirmek için katılımcılara gerekli bilgi ve becerileri aktarmayı amaçlamaktadır. 

Kimler Katılmalı?

 • Birinci taraf, ikinci taraf ve / veya üçüncü taraf denetimleri yapmak isteyen kişiler
 • Yönetim Temsilcileri
 • Yöneticiler
 • Danışmanlar

Eğitim İçeriği

 • ISO 22483 ilkeleri,
 • ISO 22483'e ilişkin terimler, tanımlar ve kuralları, 
 • ISO 22483 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi.